Προστατεύουμε με υπευθυνότητα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας.

Η BTL έχει επίγνωση της συνεχώς αυξανόμενης σημασίας της ιδιωτικότητας, της προστασίας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, των συνεργατών της, των υπαλλήλων της και όλων των θεμάτων προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Ως διεθνής οργανισμός, του οποίου η ενασχόληση με το εμπόριο, την ανάπτυξη προϊόντων και τις διαχειριστικές δομές εκτείνεται πέρα ​​από τα σύνορα, καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να υπερβούμε τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν οι νομικοί κανονισμοί, εφαρμόζοντας με συνέπεια διαφανείς κανόνες επιβολής. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις διαδικασίες και τις δυνατότητες συμμετοχής μας στη λήψη αποφάσεων, με ποιους τρόπους θα γίνεται η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.
Το βασικό πεδίο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , την ελεύθερη κυκλοφορία τους, και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Κανονισμός για την προστασία των γενικών δεδομένων). Οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώνονται και καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους των κρατών μελών και από τους εσωτερικούς κανόνες της εταιρείας, οι οποίοι εφαρμόζονται σταδιακά για την εκπλήρωση του στόχου της που είναι η ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται όλα εκείνα που σχετίζονται με αναγνωρίσιμο πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα από αυτά. Η εταιρεία μας, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζει σταδιακά κανόνες για την επεξεργασία μόνο εκείνων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της ή από το νόμο. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται στοιχεία ταυτοποίησης όπως όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, αριθμοί πιστοποιητικών, ημερομηνία γέννησης, τόπος διαμονής, αριθμός φορολογικού μητρώου καθώς και στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση διαμονής, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που παρέχονται, πέρα ​​από τη νομική ρύθμιση, με τη συγκατάθεσή σας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν η νομική υποχρέωση, το δημόσιο συμφέρον ή η προστασία ιδιαιτέρως σημαντικών θεμάτων δεν το απαιτεί (άρθρο 6 του GDPR), η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε κυρίως για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, για εσωτερικές ανάγκες μας και για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Εάν αποφασίσετε διακόψουμε την επεξεργασία ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να τα κάνετε γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@btlnet.com. Δεσμευόμαστε ότι η διαγραφή θα γίνει εντός ενός μήνα, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική απαίτηση.

Σε ποιον μπορεί να παρέχονται τα δεδομένα;

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους στο μέλλον χωρίς να ειδοποιηθείτε. Αν αυτό συμβεί, τα τρίτα μέρη δεσμεύονται από συμφωνία συμμόρφωσης για την προστασία των δεδομένων αυτών. Σε διεθνές επίπεδο, η εταιρεία μας μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα σε συνεργασία με τρίτους μόνο αν αυτοί δεσμεύονται από σχετικό μνημόνιο συμμόρφωσης σχετικά με την προστασία δεδομένων σεβόμενοι το GDPR. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει νομική υποχρέωση παραχώρησης προσωπικών δεδομένων στις δημόσιες αρχές. Ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ζητηθεί ολόκληρη την τεκμηρίωση για την προστασία των συμφερόντων σας.

Πώς εγγυούμαστε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και φυλάσσονται με ασφάλεια για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το GDPR για όλη την περίοδο. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές πληροφορικής ικανές να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα αποφεύγοντας την καταστροφή τους, αλλοίωση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή επεξεργασία ή άλλη κακή χρήση.

Δίνοντας συγκατάθεση

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την κατά GDPR προστασία προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

1. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση ενημέρωσης να σας παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Ελεγκτή, να σας ενημερώσει για τον σκοπό της επεξεργασίας, την περίοδο για την οποία θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα, τη πιθανή πρόθεση μεταφοράς δεδομένων σε τρίτες χώρες καθώς και ενημέρωση για τα παρακάτω δικαιώματα. Αυτά τα στοιχεία θα σας παρασχεθούν από την εταιρεία αυτόματα μόλις μας κοινοποιήσετε την ένστασή σας.

2. Ένα άλλο δικαίωμα είναι η δική σας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα, παρέχονται κατόπιν αιτήματός σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες εάν η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και την περίοδο για την οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα. Μετά από αίτημα, θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση ή αντίγραφο των επεξεργασμένων δεδομένων δωρεάν.

3. Μια άλλη αρχή του GDPR αφορά την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία θα λάβει μέτρα για την επεξεργασία των ορθών δεδομένων. Έχει την υποχρέωση να επαληθεύει ότι επεξεργάζεται ακριβή δεδομένα, διαφορετικά πρέπει να τα διαγράψει ή να τα επιδιορθώσει. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία έχει την υποχρέωση ενημέρωσης. Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού εντύπου ή δήλωσης που απευθύνεται στην εταιρεία.

4. Το GDPR παρέχει το δικαίωμα να διαγραφείτε. Αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την εταιρεία να διαγράψει τα δεδομένα σας και να μην τα διατηρεί πια εκτός εάν υπάρχει νομικό κώλυμα – για παράδειγμα λόγω δημόσιου συμφέροντος ή άλλης νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία. Εάν υπάρχει μια τέτοια εξαίρεση, η εταιρεία πρέπει να σας ενημερώσει μέσα σε ένα μήνα.

5. Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε περιορισμούς για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε περίπτωση ανακριβών στοιχείων, η εταιρεία πρέπει να περιορίσει την επεξεργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου επαλήθευσης. Άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνουν το παράνομο χειρισμό και την ακατάλληλη επεξεργασία, εκτός εάν είναι προς το συμφέρον σας να διαγράψετε τα δεδομένα. Για να συμβεί αυτό πρέπει να έχετε υποβάλλει καταγγελία για την επεξεργασία και η εταιρεία να έχει θεωρήσει βάσιμες τις αντιρρήσεις σας.

6. Έχετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα σάς επιτρέπει να μετακινείτε ή να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ ελεγκτών.

7. Όπως προαναφέρθηκε, το GDPR σας δίνει το δικαίωμα να προβείτε σε διαμαρτυρία κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Θα ενημερωθείτε για αυτό το δικαίωμα κατά την πρώτη επικοινωνία με την εταιρεία μας. Σε περίπτωση διαμαρτυρίας σας, η εταιρεία θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας έως ότου τεθούν αποδεκτοί λόγοι για την επεξεργασία.

8. Και τέλος, το GDPR σάς δίνει το δικαίωμα να μην γίνετε το υποκείμενο οποιασδήποτε απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση e-mail info@btlaesthetics.gr με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα για εξηγήσεις.